Πρόσκληση Μετόχων 2013

Πρόσκληση Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.” ΑΡΜΑΕ: 54849/01ΝΤ/Β/03/158.

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.” να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, επί του Ισολογισμού της 31/12/2012.

2) Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2012 & των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012.

3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.

4) Η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.

5) Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς

6) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.

7) Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 11/07/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και Β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25/07/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Καλλιθέα, 15.05.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ