ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΛΥΣΕΙΣ

Noetron e-Government Suite
Πλατφόρμα εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, η οποία ενσωματώνει ένα σύνολο από εργαλεία και modules, όπως Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management System), Διαχείριση Ροής Εργασιών (Workflow Management), Διαχείριση Εγγράφων (Document Management), Διαδικτυακές υπηρεσίες διασύνδεσης (Web Services), Διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών (Payment Services), Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning), κ.α. τα οποία αναπτύχθηκαν κι ολοκληρώθηκαν με τεχνολογίες Java και σύμφωνα με τα πρότυπα της ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης στην ελληνική πραγματικότητα.

Noetron e-Μigrants (Διαχείριση Μεταναστών)
Πρόσφατη υλοποίηση μέσα από την πλατφόρμα e-Government Suite με στόχο τη διαχείριση των οικονομικών μεταναστών. Συντηρεί το μητρώο μεταναστών για κάθε γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος και αναλαμβάνει τη διαχείριση των αιτημάτων τους για την έκδοση της άδειας παραμονής και της άδειας εργασίας τους.

Noetron ErgoPlus (Διαχείριση Έργων)
Το ErgoPlus στοχεύει στην παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και των έργων διαφόρων φορέων και Οργανισμών όπως οι ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Τεχνικές Εταιρείες, Εταιρείες Συμβούλων, κλπ. Απευθύνεται τόσο στο επίπεδο της Διοίκησης των διαφόρων Οργανισμών όσο και στους υπεύθυνους μονάδων, παρέχοντάς τους πληροφορίες για την παρακολούθηση των έργων του φορέα τους.

Noetron Property Management (Διαχείριση Ακινήτων)
Αφορά στην υλοποίηση μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας μεγάλων φορέων του δημοσίου, τραπεζών, ιδρυμάτων κ.τ.λ. με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.